ABOUT US เกี่่ยวกับเรา

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประสบความสำเร็จ

(เดิมชื่อศูนย์บริการออกแบบ) ตั้งขึ้นภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ.2534 เพื่อสนองนโยบายภาครัฐในการใช้กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออก ไทยเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีคู่แข่งทางด้านการผลิตซึ่งสามารถผลิตสินค้าในราคาที่ถูกกว่ามากขึ้น รวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของ ผู้บริโภคที่ไม่เน้นราคาถูกอย่างเดียว แต่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี มีประโยชน์ใช้สอย และการออกแบบที่ดี ดังนั้น หากประเทศไทยจะอยู่รอดในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ก็ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ การสร้างตราสินค้า หรือแม้กระทั่ง การนำนวัตกรรมมาใช้อย่างจริงจังต่อไป

ดังนั้น สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า จึงได้กำหนดภารกิจด้านการออกแบบ การสร้างแบรนด์ และนวัตกรรม ให้สอดคล้องไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลก เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และผู้ประกอบการของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม แข่งขันในเชิงคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ประกอบด้วย

– การส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยที่มีศักยภาพและต้องการเข้าสู่ธุรกิจการส่งออก ได้พัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการตลาด ได้นำเสนอสินค้า และการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยตรง และพัฒนาตนเองสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ (Designers Brand) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

– การสร้างภาพลักษณ์ประเทศและสินค้าไทยผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โดยสื่อสารกับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ถึงคุณลักษณะที่ดีของสินค้า/บริการไทย ในด้าน มาตรฐานและคุณภาพของ สินค้า/บริการไทยที่ทั่วโลกสามารถให้ความไว้วางใจได้ (Trust Worthiness) เป็นสินค้าที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly/Green) และ เป็นสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

– การสร้างภาพลักษณ์ประเทศและสินค้าไทยผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โดยสื่อสารกับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค ถึงคุณลักษณะที่ดีของสินค้า/บริการไทย ในด้าน มาตรฐานและคุณภาพของ สินค้า/บริการไทยที่ทั่วโลกสามารถให้ความไว้วางใจได้ (Trust Worthiness) เป็นสินค้าที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly/Green) และ เป็นสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

– รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award (Demark) เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยให้เทียบเท่าสินค้าที่ออกแบบดีจากนานาชาติ พร้อมกระตุ้นผู้ประกอบการ ไทยให้พัฒนาด้านการออกแบบสินค้า

– Innovation & BCG กลุ่มงานที่พัฒนา ส่งเสริม และผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าในเวทีสากลด้วยการสร้างมูลค่าจากนวัตกรรม BCG ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ BCG ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก เสริมสร้างภาพกลัษณ์ทางการค้าอันดีของไทย

– สร้างเสริมความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มในการผลิตและการค้าสินค้า/บริการ ด้านการออกแบบ นวัตกรรม และการสร้างแบรนด์

Branding Thailand ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศด้านการค้า

Brand ส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้า

Design ส่งเสริมการออกแบบสู่ตลาดโลก

Innovation ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้า