แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม

May 06, 2021 29


ท่ามกลางสภาวะการตลาดที่เปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย่างรวดเร็วรอบด้านในปัจจุบัน ประเทศไทยนอกจากจะเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่รุนแรงคู่แข่งนานาชาติที่มีศักยภาพทางการผลิตสินค้าที่เหนือกว่าในราคาที่ถูกลง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องตระหนัก... ผู้บริโภคยุคนี้จะไม่เน้น สินค้าราคาถูกอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ต้องการสินค้าคุณภาพดี มีการออกแบบที่ดี และตอบโจทย์ฟังก์ชัน การใช้งานอย่างครบครัน... ดังนั้น หากไทยต้องการจะยืนหยัดในโลกการค้าที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน และผันแปรตามยุคสมัย จึงจำเป็นต้องเข้าใจกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้อย่างชาญฉลาด

          DITP สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า จึงกำหนดภารกิจ (Mission) ด้านการออกแบบ การสร้างแบรนด์ และนวัตกรรม โดยพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลก ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาส สร้างความเชื่อมั่น และความยั่งยืน ให้กับผู้ประกอบการและสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันเชิงคุณภาพได้ทั้งในประเทศและระดับนานาประเทศ

          มีโครงการต่างๆ มากมาย ที่ DITP สนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและบริการไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในต่างประเทศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น 3 ประเด็นหลักๆ คือ การสร้างแบรนด์ การออกแบบ และนวัตกรรม BCG

  แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม

BRAND ส่งเสริมแบรนด์ด้านการค้า ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ประเทศด้านคุณภาพ โดยใช้ตราสัญลักษณ์/รางวัลเพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาด พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการสร้างแบรนด์และตราสินค้า อาทิ

-  โครงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศและสินค้าไทยผ่านตราสัญลักษณ์ (Thailand Trust Mark : T Mark)

-  รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Export Award)

-  โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่สู่สากล (MOC 4I: Thai Brand Hero Program)

DESIGN ส่งเสริมการออกแบบสู่ตลาดโลก ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศด้านการออกแบบ พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการออกแบบและผู้ให้บริการด้านการออกแบบ อาทิ

-   รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี (Design Excellence Award : DEmark)

-   โครงการพัฒนานักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก (Designers’ Room & Talent Thai)

-  โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการออกแบบ (Design Service Society)

INNOVATION ส่งเสริมนวัตกรรมสู่ตลาดโลก สร้างการรับรู้ด้านนวัตกรรม & BCG ในกลุ่มผู้ประกอบการไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบการได้เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจด้วย BCG สู่สากล

-  กิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล (DEWA & DEWI)

-  กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการจัดการระบบหีบห่อและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Circular Packaging)

 

      นอกจากนี้ยังมีหลากหลายโครงการดีๆ ที่รอให้คุณก้าวเข้ามาเรียนรู้ เพื่อนำพาธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน อย่างยั่งยืนในโลกแห่งการค้าข่าวสารอื่นๆ