เปิดคลินิกให้คำปรึกษา เพิ่มโอกาสขอรับ T Mark

          T Mark (Thailand Trust Mark) เป็นตราสัญลักษณ์ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าและธุรกิจของไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กิจกรรม T Mark Clinic ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก ที่ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark รวมถึงผู้ประกอบการที่ยังมีข้อสงสัยในเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิก T Mark ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเป้าหมายของโครงการให้มากขึ้น รวมทั้งยังได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาของโครงการฯ โดยมีหน่วยงานพันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ คอยให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 6 คูหา ประกอบด้วย 

1) คูหาให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานแรงงานไทย
2) คูหาให้คำปรึกษาด้านการขอใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
3) คูหาให้คำปรึกษามาตรฐาน CSR-DIW 
4) คูหาสำหรับผู้สนใจสมัครสมาชิกกรม DITP 1169  
5) คูหากรมให้คำปรึกษาการสมัคร T Mark
6) คูหาให้คำปรึกษาสินเชื่อเพื่อการส่งออก (EXIM Thailand) 

ซึ่งแต่ละ Clinic จะให้คำแนะนำแบบเฉพาะราย โดยเจาะลึกทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการแบบครบวงจร

      ผู้ประกอบการที่สนใจเพิ่มโอกาสทางการค้าและบริการสามารถติดตามรายละเอียด หรือสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ www.thailandtrustmark.com