OVER THE GREAT WALL

WHAT IS OVER THE GREAT WALL

C:\Users\user1\Desktop\Untitled Extract Pages.png

      สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากำหนดจัดกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน (Over the Great Wall : Now Normal Era) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบในการเข้าถึงองค์ความรู้และเครื่องมือทางการตลาดบนแพลตฟอร์ม E-commerce สามารถปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจในตลาดจีน เพื่อสร้างยอดขายได้อย่างตรงจุด สร้างความแตกต่างก้าวนำเทรนด์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและสามารถขยายมูลค่าทางการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (Thailand Smart Trade Center : TSTC) เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินธุรกิจในจีน

วัตถุประสงค์

   (1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการค้าขายและช่องทางการจำหน่ายเพื่อเจาะตลาดจีน

   (2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการเข้าถึงตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดจีน

   (3) เพื่อบูรณาการและต่อยอดผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้ได้รับการส่งเสริมในตลาดจีน

กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบการไทยใน 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ 

   (1) สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร 

   (2) สินค้าไลฟ์สไตล์ 

   (3) สินค้าสุขภาพและความงาม 

   “เป็นสินค้าที่มีการสร้างแบรนด์ที่ดี มีความพร้อมในการดำเนินการค้าในรูปแบบ E-commerce ในตลาดจีน”

แนวทางการพิจารณาคัดเลือก 

   (1) คุณสมบัติของผู้สมัครและความครบถ้วนของเนื้อหาในใบสมัคร

   (2) ประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์ที่ผ่านมา/แผนการสร้างแบรนด์

   (3) ศักยภาพของแบรนด์และสินค้าในการดำเนินธุรกิจในตลาดจีน

   (4) ประสบการณ์/ความพร้อมสู่ตลาดจีน/การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน

รูปแบบกิจกรรม  

      เป็นการบ่มเพาะผู้ประกอบการแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

  • การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระยะเวลา 3 วัน 

  • การจัดกิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจและสินค้า (Pitching) ระยะเวลา 1 วัน

ขอบเขตการดำเนินงาน 

   (1) คัดเลือกผู้ประกอบการจากกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณารายละเอียดเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน จำนวน 20 แบรนด์ (40 ราย)

   (2) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระยะเวลา 3 วัน เน้นความเข้าใจในวัฒนธรรม การวางแผนเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาสินค้าและราคาตลาด การสร้างช่องทางการค้าออนไลน์และการทำการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า

   (3) การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในด้านรายละเอียดสำคัญของสินค้าเพื่อสื่อสารในรูปแบบ E -Catalog ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการทดลองขายจริงในตลาดจีน บน Platform Cross border e-commerce (CBEC)

   (4) จัดกิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจและสินค้า (Pitching) ระยะเวลา 1 วัน ตรวจสอบความพร้อมของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดจีน โดยให้ผู้ประกอบการนำเสนอรายละเอียดของแนวคิดสำคัญของธุรกิจและ กลยุทธ์ทางการตลาดและคัดเลือกเหลือจำนวน 10 แบรนด์ จาก 20 แบรนด์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดออนไลน์ต่อไป

สิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม  

  1. ผู้ประกอบการจะได้รับเครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบ E-Catalog เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดจีนในรูปแบบเฉพาะ (Customize)

  2. ผู้ประกอบการจำนวน 10 แบรนด์ ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน Over the Great Wall : Now Normal Era จะได้รับการต่อยอดโดยนำ Digital Online Content ขึ้นวางจำหน่ายบน Platform Cross Border E-Commerce (CBEC) : Taobao เป็นระยะเวลา 1 เดือน