T Mark Success Story

สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

ไปกับผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark

 

       ตราสัญลักษณ์ T Mark มีอยู่ในสินค้า และบริการรอบ ๆ ตัวไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั้ง 5 กลุ่ม คือ
  1. อาหารและเกษตร
  2. อุตสาหกรรมหนัก
  3. ไลฟสไตล์
  4. แฟชั่น
  5. อุตสาหกรรมอื่นๆ หรือ 3 กลุ่มบริการ
      - ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก)
      - ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา)
      - ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ โรงเรียน มหาวิทยาลัย
 
       มาสร้างแรงบันดาลใจไปกับแบรนด์ต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ มาดูกันว่าตราสัญลักษณ์ T Mark มีส่วนช่วยผลักดันสู่ความสำเร็จได้อย่างไร
      สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมความเชื่อมั่นและไว้วางใจไปกับผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark
       ตราสัญลักษณ์ T Mark มีอยู่ในสินค้า และบริการรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั้ง 5 กลุ่ม คือ อาหารและเกษตร อุตสาหกรรมหนัก ไลฟสไตล์ แฟชั่นและอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือ 3 กลุ่มบริการ คือ ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก) ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา) และธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ โรงเรียน มหาวิทยาลัย
      มาสร้างแรงบันดาลใจไปกับแบรนด์ต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ มาดูกันว่าตราสัญลักษณ์ T Mark มีส่วนช่วยผลักดันสู่ความสำเร็จได้อย่างไร