BRANDING THAILAND

- วางแผนการสื่อสารภาพลักษณ์และข้อมูลต่างๆ ของสำนัก วิเคราะห์ ประมวลผล บริหารจัดการและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการสร้างมูลค่า การออกแบบ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
- ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทยที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในกรมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทยในกิจกรรมต่างๆ ของกรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์ไทย T – Style ให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
- ดำเนินการเผยแพร่เนื้อหา ผลงานและข้อมูลด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการไทย ผ่านทางเวบไซต์ หรือสื่ออื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทย ผ่านรางวัล PM Award ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
- เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณามอบรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น PM Award
- เชื่อมโยงกับองค์กรต่างๆ ในการสร้างภาพลักษณ์สินค้าบริการและอุตสาหกรรมไทยสู่สากล

สร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยในเวทีการค้าโลก