ที่มา


ความเป็นมาโครงการ
      รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Award) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี.พ.ศ. 2535 ในสมัยนายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่ม และพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการพิจารณารางวัลมาสม่ำเสมอ
      รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Award) ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการทั้งสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับรางวัล (รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับรางวัล) ได้มุ่งมั่นพัมนาสินค้าและบริการของตนเองให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงทำให้ผู้นำเข้าและผู้ซื้อจากต่างประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ส่งออกของไทยที่ได้รับรางวัลในการผลิตสินค้าและบริการ

ผลการดำเนินโครงการ
      ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปี 2564 รวมระยะเวลา 30 ปี มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลแล้วรวม 638 บริษัท 745 รางวัล ซึ่งในปี 2564 แบ่งออกเป็น 7 ประเภทรางวัล ดังนี้
      (1) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter)
      (2) รางวัลสินด้านวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation)
      (3) รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) 
      (4) รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) ผ่านรางวัล DEmark
      (5) รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award)
          (5.1) สาขาโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง/คลินิกเฉพาะทาง (Health & Wellness)
          (5.2) สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ (Digital Content & Software)
          (5.3) สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics) ผ่านรางวัล ELMA: Excellent Logistics Management Award
          (5.4) สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing)
      (6) รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)
      (7) รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)

กลุ่มเป้าหมาย
      ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

สิทธิประโยชน์แก่ผู้รับรางวัล
      1 สิทธิประโยชน์ด้านการรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร จะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรับมนตรี
      2 สิทธิประโยชน์ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
          2.1 ได้รับการคัดเลือกให้นำสินค้ามาจัดแสดงในงานนิทรรสการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ
          2.2 ได้รับพิจาราณาจัดสรรตำแหน่งคูหาเป็นพิเศษภายในงานแสดงในประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
          2.3 ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นลำดับแรก อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ คณะผู้แทนการค้าระดับสูงเยือนต่างประเทศ และการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
          2.4 ได้รับส่งลดค่าใช้จ่ายสมทบเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทสของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร้อยละ 50 (ผู้ที่ได้รับรางวัปี 2564 จะได้รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2565 จะได้รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
          2.5 ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออกในรูปแบบการเข้าร่วมสัมมนาการฝึกอบรมเชิงลึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. สิทธิประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์
      3.1 ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่าง ๆ อ่างต่อเนื่อง อาทิ หนังสือ PM Award Directory นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
      3.2 สามารถใช้ตราสัยักษณ์ PM Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย