DESIGN

      รางวัล Design Excellence Award (DEmark) มีที่มาจาก Prime Minister’s Export Award (PM Award) สาขา Best Design ซึ่งเดิมพิจารณาให้รางวัลจากกระบวนการพัฒนาสินค้าเป็นหลัก ในปี 2551
       สำนักได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสู่การพิจารณาตัวสินค้าที่มีการออกแบบดีเป็นหลักเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันทางการค้าโดยกำหนดให้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ของรางวัลขึ้นใหม่ในชื่อDEmarkเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีการออกแบบดีและใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความแตกต่างสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยและขยายตลาดสินค้าไทยทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในระดับนานาชาติ
       โดยปัจจุบันมีผลงานที่ได้รับ DEmark กว่า 900 รายการและมีสินค้าได้รับรางวัล G-mark กว่า 400 รายการแสดงถึงความสำเร็จของโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีว่าDEmarkได้กลายเป็นเครื่องหมายที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรับรู้ได้ตรงกันยืนยันถึงคุณภาพและการออกแบบอันยอดเยี่ยมของสินค้าไทยสู่สากล

ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทย ให้เทียบเท่าสินค้าที่ออกแบบดีจากนานาชาติ