Designers’ Room & Talent Thai Promotion 2021

ความเป็นมา

      สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 โดยแบ่งนักออกแบบ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้ชื่อ Talent Thai และกลุ่มสินค้าแฟชั่น ภายใต้ชื่อ Designers’ Room การดำเนินงานประกอบด้วย การรับสมัครคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมนักออกแบบหน้าใหม่ที่มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ มีการอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการส่งออก การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจด้วยแบรนด์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถเฉพาะด้านของนักออกแบบไทยให้สามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือแบรนด์นักออกแบบ (Designers Brand) ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่งออกในเวทีระดับนานาชาติ   

      โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก มีการดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้เป็นปีที่ 19 ตั้งแต่ปี 2545 – 2562 มีจำนวนผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 673 แบรนด์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักออกแบบ Talent Thai 488 แบรนด์ และกลุ่มนักออกแบบ Designers’ Room 185 แบรนด์ สร้างนักออกแบบที่มีชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านการออกแบบระดับนานาชาติมาแล้วเป็นจำนวนมาก เช่น งาน Milan Design week เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี งานแสดงสินค้า  Maison & Objet ประเทศฝรั่งเศส งานแสดงแฟชั่นโชว์ MQ Vienna Fashion Week ประเทศออสเตรีย

      การดำเนินโครงการมีกำหนดรับสมัครคัดเลือกนักออกแบบรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการปีเว้นปี ซึ่งแบ่งกิจกรรมในแต่ละปีออกเป็น ปีที่ 1 การคัดเลือกและอบรมนักออกแบบรุ่นใหม่ และปีที่ 2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักออกแบบสู่ตลาดโลก ซึ่งในปีนี้เป็นการเปิดรับสมัครนักออกแบบรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ โดยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายนักออกแบบจากภูมิภาค นักออกแบบรุ่นใหม่ที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างๆ นักออกแบบที่เคยเข้าร่วมโครงการต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบูรณาการต่อยอดสู่การค้าระหว่างประเทศ

      ในปี 2564 สำนักกำหนดดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เน้นประชาสัมพันธ์เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของโครงการและปรับปรุงองค์ความรู้ตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคใหม่

การพัฒนาศักยภาพแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 หลักสูตร 

      1. ความรู้พื้นฐานของการเป็นนักออกแบบระดับสากล สำหรับผู้ประกอบการ/นักออกแบบรุ่นใหม่ เน้นบูรณาการต่อยอดกับหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิต (Production) การพัฒนาด้านออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (Design & Creativity) และการพัฒนานวัตกรรม (Innovation)  ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นน้ำ-กลางน้ำ ของห่วงโซ่คุณค่าในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของผู้ประกอบการไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อปลูกฝังทัศนคติและเสริมทักษะเป็นผู้ประกอบการส่งออกยุคใหม่ เน้นส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจส่งออกเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยในการพัฒนาตนเองและสามารถออกแบบสินค้าได้ในเชิงพาณิชย์

      2. ค่ายบ่มเพาะนักออกแบบไทยสู่สากล สำหรับนักออกแบบรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางธุรกิจระหว่างนักออกแบบรุ่นพี่-รุ่นน้อง และเกิดเครือข่ายความร่วมมือสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สินค้าแนวสร้างสรรค์จากประเทศไทย นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้นักออกแบบตระหนักถึงแนวทางการผลิตสินค้าที่เน้นตลาดเป็นตัวนำ (Demand Driven) ตอบโจทย์บริบทและเทรนด์โลกจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าไทยนำไปสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน จากนั้นนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโดยบูรณาการร่วมกับสำนักส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair และงาน STYLE Bangkok เพื่อได้รับโอกาสในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

      เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการส่งออกให้มีโอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ (Designers Brand) หรือผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศรายใหม่ ซึ่งจะมีโอกาสได้เจรจาการค้ากับตัวแทนส่งออกหรือผู้นำเข้าชาวต่างชาติได้โดยตรง

      เพื่อบูรณาการต่อยอดกับหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิต (Production) การพัฒนาด้านออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (Design & Creativity) และการพัฒนานวัตกรรม (Innovation)  ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นน้ำ-กลางน้ำ ของห่วงโซ่คุณค่าในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของผู้ประกอบการไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

      เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยในการพัฒนาตนเองและสามารถออกแบบสินค้าได้ในเชิงพาณิชย์

      เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าที่มีการออกแบบที่ดี สู่การเป็นผู้นำด้านการออกแบบในระดับสากล

กลุ่มเป้าหมาย

      กลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ จำนวน 60 ราย

      กล่มนักออกแบบที่มีประสบการณ์ ที่เคยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก (Designers’ Room & Talent Thai Promotion) ในอดีตและยังมีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ราย

ประเภทสินค้า 

      กลุ่ม Talent Thai ได้แก่ สินค้าไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ของตกแต่งบ้าน ธุรกิจบริการออกแบบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

      กลุ่ม Designers’ Room ได้แก่ สินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ เสื้อผ้าสำหรับบุรุษและสตรี สิ่งทอ กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น

สิทธิประโยชน์

      นักออกแบบทุกแบรนด์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ จะได้รับโอกาสในคัดเลือกเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานแฟร์ทั้งในประเทศ อาทิ BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR, STYLE BANGKOK และงานแฟร์นานาชาติ อาทิ MQ VIENNA, SHOWROOM ,MAISON & OBJET รวมไปถึงโอกาสเข้าร่วม ONLINE BUSINESS MATCHING อาทิ MOM MAISON & OBJET AND MORE และอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังได้รับองค์ความรู้แบบอัดแน่นจากเหล่ากูรูมืออาชีพที่พร้อมยกขบวนมาร่วมแชร์ความคิด ไอเดีย ที่พร้อมนำพาแบรนด์ของทุกคนให้ก้าวเข้าสู่การสร้างแบรนด์ระดับมืออาชีพ

นักออกแบบที่ผ่านการคัดเลือกปี 2564

      นักออกแบบกลุ่ม Designers’ Room จํานวน 30 แบรนด์

      นักออกแบบกลุ่ม Talent Thai Now จํานวน 32 แบรนด์

      นักออกแบบกลุ่ม Creative Studio จํานวน 11 แบรนด์

จำนวนแบรนด์ที่เข้าร่วม

      ปี 2545 – 2564 มีจํานวนผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 746 แบรนด์