Design Service Society

      สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ได้ดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ (Value Creation , Innovation & Branding) พัฒนา Cluster ภาคบริการเป้าหมายกลุ่ม Design Services โดยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการออกแบบ ซึ่งทำหน้าที่ในการให้บริการผู้ประกอบการที่ต้องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบบริการ รวมถึงรูปแบบธุรกิจ จึงได้จัดทำโครงการ Design Services Society เพื่อเชื่อมโยงและสนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการออกแบบ อันถือเป็นยุทธศาสตร์ทางการค้าระหว่างประเทศที่เน้นเรื่องของการขายบริการสร้างสรรค์และทักษะเฉพาะของบุคลากรของประเทศ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกระดับประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation Economy)

                   โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการออกแบบ (Design Services Society) ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยในปีนี้จะเข้าสู่ปีที่ 6 ของโครงการ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมามุ่งเน้นสร้างผู้ให้บริการด้านการออกแบบรุ่นใหม่ป้อนเข้าสู่ภาคการค้าและอุตสาหกรรมในฐานะที่จะเป็นกลไกสำคัญแห่งอนาคตในการยกระดับศักยภาพภาคการส่งออกของไทยให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากลอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างผู้ให้บริการด้านการออกแบบรุ่นใหม่ให้มีความเป็นมืออาชีพ (Train the trainer) โดยที่ผ่านมา มีการสร้างนักออกแบบเป็นผู้ให้บริการรุ่นใหม่ จำนวน 20 รายในแต่ละปี  ดำเนินการควบคู่กับการสร้างช่องทางให้คำปรึกษาด้านการออกแบบเพื่อเชื่อมโยงภาคการออกแบบกับภาคการค้าและอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงผู้ประกอบการทุกขนาดในทุกภูมิภาคผ่านช่องทางออฟไลน์ในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ และการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการให้สอดรับกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ ที่ผ่านมามีการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากกว่า 400 รายในแต่ละปี โดยในปีนี้จะเน้นกิจกรรมพัฒนาสินค้าเชิงลึกร่วมภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น และมีการให้คำปรึกษาเน้นกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมากขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์โครงการ
            - เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของประเทศ
            - เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้ให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรม       
            - เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพอุตสาหกรรมบริการออกแบบของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและสากล โดยการจัดแสดงผลงานการออกแบบและศักยภาพการของอุตสาหกรรมการบริการออกแบบในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ   

           ทั้งนี้ ปี 2564 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการออกแบบ (Design Services Society) ได้จัดกิจกรรม 2 ระยะ