ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้า

กลุ่มงานที่พัฒนา ส่งเสริม และผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าในเวทีสากลด้วยการสร้างมูลค่าจากนวัตกรรม BCG ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ BCG ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก เสริมสร้างภาพกลัษณ์ทางการค้าอันดีของไทย

พัฒนาและสร้างเสริมโอกาสทางการค้า ให้กับสินค้าที่มีนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม