DEWA / DEWI

รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี 2564

(DEsign from Waste of Agriculture and Industry 2021 : DEWA & DEWI 2021)

1. ความเป็นมา ด้วยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี 2564 (DEsign from Waste of Agriculture and Industry 2021 : DEWA & DEWI 2021) ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมตามแนวคิด BCG.Economy.(BCG N.E.W.S..Project.2021) เป็นการพัฒนาสินค้าที่มาจากของเหลือใช้ทางการเกษตร/อุตสาหกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ภายใต้การพัฒนาโดยนักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้า โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มาร่วมให้คำแนะนำผู้ประกอบการในระหว่างการพัฒนาสินค้า ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

      1..เพื่อพัฒนาสินค้าที่มาจากของเหลือใช้ทางการเกษตร/อุตสาหกรรมให้เป็นสินค้าในเชิงสร้างสรรค์ และเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม

      2..สร้างการรับรู้ ส่งเสริมภาพลักษณ์และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไทยสู่การค้าระหว่างประเทศ

      3..เพื่อสร้างผู้ประกอบการ BCG สู่ระบบเศรษฐกิจ 4..เพื่อลดผลกระทบมลพิษสิ่งแวดล้อมและรักษาฐานทรัพยากรให้สมดุลอันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ทางการค้าเข้าที่ดีของประเทศไทย 3. เป้าหมาย ผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคจำนวน 15 ราย

      4. แนวทางการดำเนินกิจกรรม

      4.1.ประชาสัมพันธ์รับสมัคร โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

      4.2 คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Pitching presentation คัดเลือกผู้ประกอบการ 15 บริษัท ๆ ละ 2 ราย เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี ๒๕๖4 (Design from Waste of Agriculture and Industry 2021 : DEWA & DEWI 2021) โดยผู้ประกอบการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching presentation ต่อหน้าวิทยากร

      4.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาเชิงลึกสินค้าที่มาจากผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร และขยะจากอุตสาหกรรม เช่น มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าว ข้าวโพด เศษไม้ เศษพลาสติก เศษเหล็ก รวมถึงผลผลิต/วัสดุเหลือใช้อื่น ๆ มาแปรรูปวัสดุใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการออกแบบ ด้านธุรกิจ การตลาด มาร่วมให้คำแนะนำผู้ประกอบการจำนวน 15 บริษัท ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น

      (1).ด้านการพัฒนาสินค้าและออกแบบ โดยนักออกแบบที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหัวข้อ เช่น การพัฒนาสินค้า (Product Enhancement) เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้าในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้รับคำปรึกษาจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับสินค้า ต่อยอดและจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ และเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้ประกอบการ 15 บริษัท 2

      (2) ด้านการวางแผนธุรกิจและการตลาด (specialist Coaching) เฉพาะในหัวข้อที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ตามต้องการโดยพิจารณาจากความสนใจ หรือจุดอ่อนของตนเอง อาทิ การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ (Business) ลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย (Sales & Promotion) การสร้างเรื่องราวให้แก่สินค้า (Story-telling) และการวิเคราะห์และสรุปผล (Conclusion) ด้านการตลาด

      (3).จัดทำต้นแบบสินค้าที่พัฒนาจากผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในรูปแบบเฉพาะ (Prototype Model) ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาเชิงลึกด้านการพัฒนาสินค้าและออกแบบ การวางแผนธุรกิจและการตลาด ตามข้อ 4.3 (1) และ (2) เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการผลิต การขึ้นรูปและการพัฒนาวัสดุ แก่ผู้ประกอบการทั้ง 15 บริษัท

      4.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของผู้ประกอบการต่อหน้าวิทยากรด้านการออกแบบด้านการตลาดและด้านนวัตกรรมวัสดุ เพื่อผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสรับฟังข้อคิดเห็นจากการพัฒนาสินค้าจากผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร/อุตสาหกรรม

      5. กำหนดการ เมษายน 2564 อนุมัติโครงการ พฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดำเนินการจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม กรกฎาคม - กันยายน 2564 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาเชิงลึกสินค้าที่มาจากผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร และขยะจากอุตสาหกรรม กันยายน 2564 ส่งมอบงาน หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเมาะสม

      6. ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาสินค้าใหม่จากเศษวัสดุเหลือใช้ จำนวน 15 ราย

      7. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

      7.1 เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล

      7.2 เป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้าผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะจากอุตสาหกรรมซึ่งมีความประสงค์ที่จะพัฒนาสินค้าดังกล่าวเพิ่มเติม

      8. เกณฑ์การคัดเลือก

      8.1 ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องเข้าร่วมคัดเลือกนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในรูปแบบ Pitching Presentation โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

      (1) คุณสมบัติตามข้อ 7 อย่างใดอย่างหนึ่ง

      (2) ความครบถ้วนของเนื้อหาในใบสมัคร

      (3) เป็นสินค้า/วัสดุที่อยู่ในกลุ่มเทรนสินค้า Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy หรือย่างใดอย่างหนึ่ง

      (4) เป็นบริษัทที่สามารถผลิตสินค้าได้ด้วยตนเอง

      (5) ลำดับของการสมัคร 3 หมายเหตุ - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด - ในกรณีที่มีผู้ประกอบการได้รับคัดเลือกมากกว่าจำนวนที่กำหนด สำนักจะเรียงลำดับการสมัครก่อนหลัง - ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

      9. สิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม

      9.1.ผู้ประกอบการจะได้รับต้นแบบการพัฒนาสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมพร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์รวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของบริษัทตนเอง

      9.2.ผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆของสำนักในปีงบประมาณถัดไป อาทิ Online Business Matching การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรม เป็นต้น

      10. เจ้าหน้าที่โครงการ

      10.1 นางสาวพัชรมณฑน์  ตระกลทิวากร โทรศัพท์ 0 2507 8269

      10.2 นายอรรถพล  สุจิรภิญโญกุล โทรศัพท์ 0 2507 8267

      10.3 นางสาวธิดาภรณ์  พัฒรากุล โทรศัพท์ 0 250782 69