Smart Value Creation

กิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ (Smart Value Creation) เป็นกิจกรรมในรูปแบบการจับคู่ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสรับคำปรึกษาจากทีมนักวิชาการ/นักวิจัยของหน่วยงานนวัตกรรมของรัฐ พร้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาและต่อยอดสินค้าให้มีนวัตกรรมและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสให้กับสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าไทยทั้งในตลาดการค้าในประเทศและต่างประเทศต่อไปเพื่อเชื่อมโยงไปยังการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต