♻️“CIRCULAR MARK, CIRCULAR ECONOMY IN ACTION”♻️

Apr 25, 2022 86


📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣
 
♻️“CIRCULAR MARK, CIRCULAR ECONOMY IN ACTION”♻️
 
📌เรียนเชิญ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทุกท่าน และ สื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม เดอะ สุขโกศล กรุงเทพฯ
📌กระทรวงพาณิชย์ กล่าวแถลงการณ์ว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมร่วมมือทางวิชาการกับ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ กลุ่ม PPP Plastics ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบรับรองและฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน “CIRCULAR MARK” ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยทำการตลาดในวงกว้าง ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์สินค้า และ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
📌CIRCULAR MARK มีการพิจารณาข้อกำหนดที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง การเกิดขยะ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ โดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ มุ่งเป้าส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หมุนเวียนในระบบเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดปริมาณขยะ และ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ช่วยสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยและประชาคมโลก
📌30 บริษัท 376 ผลิตภัณฑ์ เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย ที่ได้การรับรองผลิตภัณฑ์หมุนเวียนว่ามีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนของวัสดุ กระบวนการผลิตมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน มีคำแนะนำการใช้งาน ตลอดจน มีการรวบรวมและจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน โดยเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ เกษตรอาหาร, วัสดุก่อสร้าง, พลาสติก, บรรจุภัณฑ์, และ แฟชั่นไลฟสไตล์ ภายใต้การดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนอันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย” (ทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ หรือ บพข. ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ระยะเวลาดำเนินการ: มิถุนายน 2564-พฤษภาคม 2565) โดยมี รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ
 
📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (rattanawan.m@ku.th)


Tags : INNOVATION

Similar News & Activities