กิจกรรม การออกแบบและการพัฒนาต้นแบบ CE (Design 4 Circular Economy Challenge)

Mar 28, 2022 50


กิจกรรมการออกแบบและการพัฒนาต้นแบบ Design solution โดยใช้หลักคิด CE (Design 4 Circular Economy Challenges) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการออกแบบและการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและ/หรือ บริการ (รวมถึงบรรจุภัณฑ์) ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและสวีเดนให้คำปรึกษา โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

กิจกรรม :         การออกแบบและการพัฒนาต้นแบบ Design Solution โดยใช้หลักคิดCE

รับสมัคร :         ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัครที่  https://bit.ly/3sSROpS  หรือสแกน QR Code ในเอกสารประชาสัมพันธ์และส่งใบสมัครกลับมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่  DE4CE@mtec.or.th

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :       4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 14 สิงหาคม 2565)

สถานที่/รูปแบบการเข้าร่วม:   ผ่านรูปแบบ Hybrid (On-line และ On-Site)

 

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวภารดี บุญรอง และนางสาวกนกพร มั่นสกุล

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 2327 7498 และ 08 6416 9638 ข่าวสาร และกิจกรรมที่คล้ายกัน