📌เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า The 19th China-ASEAN Expo (CAEXPO) ณ หนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2565

Mar 29, 2022 34


📣ประชาสัมพันธ์📣

📌เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า The 19th China-ASEAN Expo (CAEXPO) ณ หนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2565

🔹งานมหกรรมนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีทั้งการจัดแสดงสินค้าและบริการเพื่อการค้าการร่วมมือในการลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการกระชิบมิตรภาพ ขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันในภูมิภาคจีน-อาเซียน🔹

📥เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

📑วิธีสมัครเข้าร่วมงาน : รับสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ https://drive.ditp.go.th

 

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  

สานักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กลุ่มงานภูมิภาคจีน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เจ้าหน้าที่โครงการฯ และเจ้าหน้าที่รับสมัคร : คุณณิรดา, คุณกุลพัชร โทร. 02-507-8164 และ 8231

E-mail : caexpo.ditp@gmail.com Website: http://drive.ditp.go.th

เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ : Call Center 1169

 ข่าวสาร และกิจกรรมที่คล้ายกัน