ขอเชิญชวน นักคิด นักพัฒนา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน APEC App Challenge ออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อตอบโจทย์ภาคเกษตรกรและผู้ประกอบการในเอเปค

Mar 29, 2022 45


กรมเจรจาการการค้าระหว่างประเทศขอเชิญชวน นักคิด นักพัฒนา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน APEC App Challenge ออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อตอบโจทย์ภาคเกษตรกรและผู้ประกอบการในเอเปค

            ไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ร่วมกับมูลนิธิ Asia Foundation บริษัท Google และสำนักงานเลขาธิการเอเปค จัดกิจกรรมการแข่งขัน APEC App challenge ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC Ministers Responsible for Trade: MRT) ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม และ 22 พฤษภาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในส่งเสริมการค้าการลงทุน และสร้างการมีส่วนร่วม/ความตระหนักรู้เกี่ยวกับเอเปคในภาคประชาชนและคนรุ่นใหม่

            ในปีนี้ การแข่งขันมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของเกษตรกรรายเล็กและรายย่อย และผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารเพื่อความยั่งยืนภายในเอเปค ซึ่งเป็นปีแรกที่โจทย์การแข่งขันสนับสนุนภาคการเกษตรและอาหารที่เป็นภาคส่วนที่สำคัญของไทย โดยมีโจทย์การแข่งขัน คือ  

Building an online tool that helps farmers and potential entrepreneurs transform their businesses and lead them towards green, inclusive and sustainable growth

สร้างเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำการเกษตรและการทำธุรกิจที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตสีเขียว อย่างยั่งยืนและครอบคลุม

            กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป
ร่วมสมัครเข้าแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงศักยภาพของนักพัฒนาแอปพลิเคชันไทยในการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการค้าการลงทุน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (
Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model) ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและคนรุ่นใหม่กับเอเปค พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยอีกด้วย      

รายละเอียดการรับสมัครและการแข่งขัน

1.               คุณสมบัติและข้อกำหนด

-                    ผู้สมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป จากเขตเศรษฐกิจเอเปค

-                    รวมทีมละไม่เกิน 2 คน

-                    ส่งใบสมัครพร้อมประวัติและผลงานการออกแบบแอปพลิเคชั่น หรือเครื่องมือทางออนไลน์ที่ผ่านมา  

-                    ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์

2.               การคัดเลือก

-                    ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะได้รับการคัดเลือกเพื่อแข่งขันรอบสุดท้าย  (finalist)

-                    เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ (1) ความสามารถทางด้านเทคนิค (Technical competence) (2) ความกล้าที่จะเสนอไอเดียใหม่ ๆ (entrepreneurial drive) และ (3) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication skill)

3.               รูปแบบการแข่งขัน

-                    การแข่งขันจะเป็นในรูปแบบ Hackathon ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องออกแบบแอปพลิแคชั่นภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

4.               การนำเสนอ (pitching)

-                    ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องนำเสนอแอปพลิเคชั่นต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตเศรษฐกิจเอเปค

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 เม.ย. 2565 ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef3GsiC_1QiYGaw1XWMf74Ikmt3ufbMT-46-rkv-4MK9zq1g/viewform

และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.apec.org/app-challenge/apec-app-challenge-2022

 

*******************ข่าวสาร และกิจกรรมที่คล้ายกัน