ปรัชญาในการทำงานของ ภารกิจพิชิต BCG

ภารกิจพิชิต BCG

โดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ตั้งแต่ปี 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า เริ่มนำหลักการพัฒนาตามแนวทาง BCG (BIO CIRCULAR GREEN ECONOMY) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มาใช้ในการยกระดับผู้ประกอบการให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีเป้าประสงค์คือ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยใช้ต้นทุนทั้งทางชีวภาพและวัฒนธรรมต่อยอดธุรกิจแบบ “ทำน้อยได้มาก” และอยู่ได้อย่าง “ยั่งยืน” ทั้งตัวธุรกิจเอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม กล่าวสั้นๆ ก็คือ การสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน ... win win win ทั้งผู้ผลิต แหล่งวัตถุดิบ ผู้ซื้อ และโลกใบนี้

BCG เป็นแนวทางการพัฒนาที่ผู้ประกอบการทุกรายสามารถนำไปปรับใช้ได้ไม่จำกัดภาคอุตสาหกรรม แต่ละรายไม่จำเป็นต้องเป็นทั้ง B / C / G และไม่จำเป็นต้องยกระดับด้วยเทคโนโลยีเดียวกัน โดยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 ด้าน คือ เกษตรและอาหาร พลังงานและวัสดุ สุขภาพและการแพทย์ และ การท่องเที่ยวและบริการ

ด้านเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถ้านำแนวคิดเรื่อง BCG มาใช้ จะทำให้คนตกงาน เริ่มหันกลับมาสนใจการทำงานในภาคการเกษตร ช่วยลดภาวะการว่างงาน และทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านเกษตรอาหาร

ด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหารในระดับที่ดี ในแง่ของการผลิต ไทยผลิตอาหารได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ผลิตอาหารประเภทส่วนเกิน คือ กลุ่มอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต เช่น แป้ง น้ำตาล ในจำนวนมาก ขณะที่อาหารประเภทโปรตีน กลับผลิตได้ไม่เพียงพอ จึงต้องพยายามปรับให้การผลิตอาหารประเภทส่วนเกินมาเป็นโปรตีน เพื่อสร้างโอกาสให้กับประเทศ ด้วยการนำแนวทาง BCG เข้าไปช่วย และทำให้กลุ่มคนทุกระดับ ได้รับสารอาหาร และสามารถเข้าถึงอาหารได้ เกิดความมั่นคงด้านอาหาร

ด้านพลังงาน ปัจจุบันประเทศไทยพึ่งพาแก๊สธรรมชาติมาก ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 60% และมีแนวโน้มว่าจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากในอนาคต BCG จะเข้ามาช่วยให้ไทยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน จากเดิมร้อยละ 16.5 ในปี 2562 เพิ่มเป็นร้อยละ 20

ด้านสุขภาพ ในแต่ละปีประเทศไทยนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มยา และเวชภัณฑ์ ในปัจจุบันทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมกำลังศึกษาเรื่องการผลิตยา เช่น ยารักษาโรคสะเก็ดเงิน ยาเพิ่มเม็ดเลือดแดง ยารักษาโรคมะเร็ง เพื่อลดการนำเข้ายาในอนาคต เช่นเดียวกับวัคซีนที่อยู่ในขั้นการทดลอง เพื่อนำมาใช้จริง

ด้านความยั่งยืน เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ คาดหวังว่าเมื่อทำ BCG ได้แล้ว จะสามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงไป อีกทั้งยังสามารถลดมลพิษ เช่น PM 2.5 ขยะ น้ำเสีย การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลสัตว์สูญพันธุ์

ด้านการท่องเที่ยว ในรูปแบบเดิมอาจทำให้ธรรมชาติสึกหรอ แต่เมื่อมีการวางแผนการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลธรรมชาติ จะทำให้รูปแบบการท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

อีกทั้ง สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ยังได้จัดทำสื่อ VDO เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการสู่ระบบการค้าผ่านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ VDO และ Infographic เพื่อมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้านการค้าที่เป็นรูปธรรม สร้างการตระหนักรับรู้กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ในชื่อ คู่มือ BCG ฉบับผู้ประกอบการ (BCG Journey) https://youtu.be/CmmT5ASkxTE