SEARCHRESULTS

ผลการค้นหา : INNOVATION

ค้นพบ 4 รายการ จากการค้นหา “INNOVATION”


📢 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน (Carbon Footprint)

📢 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินธุรกิจตามแนวคิด BCG และดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ สมัครเข้าร่วมโครงการ    สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ ผู้ประกอบการกลุ่ม BCG Heroes และผู้ประกอบการที่สนใจ ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน (Carbon Footprint)   กิจกรรมภายในโครงการ ⏩เสริมสร้างองค์ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามแนวคิด BCG สู่ธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ จำนวน 3 วัน ⏩ โอกาสเข้าคัดเลือกเพื่อได้รับคำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญในการลดคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ  และแนวทางในการยื่นเอกสาร Certificate Carbon Footprint of Product ในระยะที่ 2   📅 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 สิงหาคม 2565 👇 https://forms.gle/pJafzjqyaFgmFXi98 📌 ด่วน จำนวนจำกัด ภาคกลาง 15 ที่นั่ง ภาคเหนือ 15 ที่นั่ง   ☎ สอบถามเพิ่มเติม อีเมล์ : innovation@ditp.go.th thitirat@step.cmu.ac โทร : 087-1739597 (มิน) 02-507-8265 (ใหม่)

♻️“CIRCULAR MARK, CIRCULAR ECONOMY IN ACTION”♻️

📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣   “CIRCULAR MARK, CIRCULAR ECONOMY IN ACTION”   📌เรียนเชิญ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทุกท่าน และ สื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม เดอะ สุขโกศล กรุงเทพฯ 📌กระทรวงพาณิชย์ กล่าวแถลงการณ์ว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมร่วมมือทางวิชาการกับ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ กลุ่ม PPP Plastics ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบรับรองและฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน “CIRCULAR MARK” ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยทำการตลาดในวงกว้าง ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์สินค้า และ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 📌CIRCULAR MARK มีการพิจารณาข้อกำหนดที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง การเกิดขยะ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ โดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ มุ่งเป้าส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หมุนเวียนในระบบเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดปริมาณขยะ และ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ช่วยสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยและประชาคมโลก 📌30 บริษัท 376 ผลิตภัณฑ์ เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย ที่ได้การรับรองผลิตภัณฑ์หมุนเวียนว่ามีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนของวัสดุ กระบวนการผลิตมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน มีคำแนะนำการใช้งาน ตลอดจน มีการรวบรวมและจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน โดยเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ เกษตรอาหาร, วัสดุก่อสร้าง, พลาสติก, บรรจุภัณฑ์, และ แฟชั่นไลฟสไตล์ ภายใต้การดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนอันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย” (ทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ หรือ บพข. ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ระยะเวลาดำเนินการ: มิถุนายน 2564-พฤษภาคม 2565) โดยมี รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ   📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (rattanawan.m@ku.th)

DEWA & DEWI 2021 ในเทศกาลออกแบบกรุงเทพ 2022

DEWA & DEWI ย่อมาจาก DEsign from Waste of Agriculture and Industry หรือชื่อภาษาไทยว่า “กิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล” โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อนำเอาการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นผลงานออกแบบที่มีความโดดเด่น ใช้งานได้จริงโดยผ่านมา 8 ปี DEWA ได้สร้างสรรค์ผลงานกว่า 170 ชิ้นงาน มาถึงปีที่ 9 ในปีนี้ DEWA เติบโตขึ้นและเป็นปีแรกที่ได้ขยายขอบเขตของวัสดุต้นทางไปรวมถึงเศษขยะและวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมด้วย เนื่องจากประเทศไทยเรานอกจากจะเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วยังเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเช่นกัน จึงผลิตขยะอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยที่ยังคงสภาพดีและสามารถกลายไปเป็นวัสดุต้นทางรอการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆต่อได้ จึงเกิดเป็น DEWA & DEWI 2021 ด้วยแนวคิด      “A Perspective into limitless future : เศษเหลือใช้ศักยภาพใหม่ ไม่รู้จบ” วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 - 21.00 น. ที่ TCTC ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4   โครงการ DEWA&DEWI 2021 โดย DitpDesignDitp   #dewaanddewi2021 #ditp #waste #CircularDesign #designfromwaste #BCG #BCGeconomy #thailand #BKKDW22